ارتباط شما با ما افتخار است 

(ساعت های پاسخگویی فروشگاه)

(10ظهر تا 7عصر)

(روز های فعالیت فروشگاه)

(شنبه تا چهار شنبه)

(روز های تعطیلی فروشگاه)

(پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی کشور)